Pressmeddelanden

Oktober 23, 2019

Valberedning utsedd inför årsstämman 2020

Valberedningens ledamöter i Bactiguard Holding AB (publ) har nu utsetts inför årsstämman 2020, som kommer att hållas tisdag 28 april vid bolagets huvudkontor i Botkyrka.

Valberedningen inför årsstämman 2020 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av följande representanter:

Jan Ståhlberg (styrelseordförande)
Helena Borglund, utsedd av KK Invest AB och ordförande i valberedningen
Thomas von Koch, utsedd av Bactiguard B.V.
Mats J Andersson, utsedd av Nordea Fonder
Per Colleen, utsedd av Fjärde AP Fonden

Enligt den av årsstämman beslutade instruktionen för valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska valberedningen bestå av fem medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de fyra röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti. Var och en av de fyra största aktieägarna ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning.

Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag till årsstämman 2020 avseende ordförande vid stämman, styrelse, styrelsens ordförande, styrelseledamöternas ersättning, revisor, arvode till revisor samt, vid behov, förslag till ändringar i nuvarande instruktion för valberedningen.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen under följande adress:

Valberedningen
Bactiguard Holding AB (publ)
Box 15
146 21 Tullinge

Förslag kan även lämnas per e-post till föjande adress: valberedningen [at] bactiguard.se ?subject=F%C3%B6rslag">valberedningen [at] bactiguard.se 

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2020.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bolagets hemsida i samband därmed.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Cecilia Edström, CFO och vice VD
mobil: +46 72 226 23 28