Nyheter

Juli 18, 2017

"Erkännande av sepsis som en globalt prioriterad hälsofråga – WHOs resolution" i New England Journal of Medicine


Den 29 juni 2017 publicerade den prestigefyllda New England Journal of Medicine en artikel som förklarar hur Global Sepsis Alliance (GSA) ser på Världshälsoorganisationens (WHOs) resolution om att förbättra förebyggande, diagnos och behandling av sepsis.


  Begreppet ”sepsis” har förekommit åtminstone sedan Hippokrates tid och beskrevs då som processen när sår infekteras och vävnad dör. På senare tid har sepsis definierats som livshotande organkollaps till följd av infektion och bedöms drabba cirka 30 miljoner människor och orsaka 6 miljoner dödsfall per år, även om den totala omfattningen är svår att kvantifiera.
 
Cirka 70% av sepsisfallen uppstår i vår vardag och eftersom behandling med lämpliga antibiotika måste sättas in i ett tidigt skede för att vara effektiv, är utbildning om att söka behandling utan dröjsmål väsentlig för att förebygga onödiga dödsfall och funktionshinder. Förloppet från infektion till sepsis kan vara oförutsägbar, skrämmande snabb och drabba vem som helst, när som helst.
 
Sepsis påverkas av bristande medvetenhet hos allmänheten, politiska ledare och de som arbetar inom sjukvården. Att öka medvetenheten är ett viktigt steg för att minska den globala förekomsten och dödligheten. Utöver nationella kampanjer för allmänheten bör riktade utbildningsinsatser för sjukvårdspersonal prioriteras så att de kan känna igen sepsis och förstå att det handlar om ett kritisk medicinskt tillstånd.
 
Bara genom att ställa den enkla frågan, "Kan detta vara sepsis?" kan vi rädda otaliga liv.
 
För att röra oss närmare GSA:s vision ”om en värld utan sepsis” krävs ett brett erkännande av att arbeta förebyggande. Ökad medvetenhet, att tidigt söka vård eller tidig diagnos av vårdrelaterad sepsis, snabb behandling med antibiotika enligt lokalt utvecklade riktlinjer kan minska antalet dödsfall relaterade till sepsis avsevärt.
 
Vårdrelaterade infektioner (VRI) bedöms orsaka upp till 50% av sepsisfallen. Därför är förebyggande av VRI också avgörande för att minska förekomsten av sepsis. WHO: s resolution har potential att rädda miljontals liv, men då måste de åtgärder som föreslås i resolutionen verkligen implementeras.
 
Global Sepsis Alliance är en ideell organisation som arbetar för att öka medvetenheten om sepsis över hela världen och minska antalet dödsfall med 20% till år 2020. Ett sätt att öka medvetenheten är genom World Sepsis Day, den 13 september varje år, som Bactiguard är en stolt sponsor av. 
 
Hela artikeln på engelska hittar du här.


  Tillbaka

Prenumerera