Valberedning

Bolag som följer Koden ska enligt denna ha en valberedning och bolagsstämman fattar beslut om förfarande för hur valberedningens ledamöter utses samt riktlinjer för valberedningens arbete med att ta fram förslag till kommande årsstämma. Samtliga aktieägare har rätt att vända sig till valberedningen med förslag på styrelseledamöter. Förslag ska skickas till valberedningens ordförande.
 

VALBEREDNING UTSEDD INFÖR BACTIGUARDS ÅRSSTÄMMA 2017

Årsstämma i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 18 maj 2017 i Botkyrka. 

Vid årsstämman 2016 beslutades att valberedningen i Bactiguard Holding AB (publ) ska bestå av fyra medlemmar. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti. Var och en av de tre största aktieägarna ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2017 i Bactiguard Holding AB (publ) består av följande personer:

Stanley Brodén (styrelseordförande)
Jan Lombach, utsedd av KK Invest AB
Thomas von Koch, utsedd av Bactiguard B.V.
Christian Brunlid, utsedd av Handelsbanken Fonder AB

Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman 2017 avseende val av stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt av revisor. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2018.